Europos centro golfo klubas

Klubo taisyklės

1.BENDROSIOS NUOSTATOS
1.1.Europos centro golfo klubas (toliau – Klubas) įsikūręs vaizdingoje 83 hektarų teritorijoje šalia Europos geografinio centro, Girijos kaime, Vilniaus rajone. Klube įrengtas 18 duobučių golfo laukas, treniruočių aikštelė, persirengimo kambariai, poilsio zona, restoranas bei parduotuvė. Klubo savininkas ir valdytojas yra UAB „Golf development“ (įmonės kodas 3001 18852, buveinė registruota adresu Jogailos g. 4, Vilnius, toliau – Bendrovė).
1.2.Šios Europos centro golfo klubo taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja asmenų, norinčių tapti Klubo nariais, narystės sąlygas, Klubo narių, svečių, lankytojų, personalo elgesio standartus, Klubo teikiamų paslaugų apimtį bei kitus klausimus. Šiuos klausimus taip pat reglamentuoja Narystės sutartis, Bendrovės valdybos sprendimu patvirtintos Golfo žaidimo taisyklės, Etiketo taisyklės bei kiti vidiniai aktai.
1.3.Šių Taisyklių privalo laikytis visi Klubo Nariai, Garbės nariai, Svečiai, Lankytojai, Jaunimas, Patarnaujantys žaidėjai, Personalas bei kiti asmenys, esantys Klubo teritorijoje.
 
2.SĄVOKOS
2.1.Šiose Taisyklėse vartojamos sąvokos, įskaitant jų bendrąsias nuostatas, turi žemiau nurodytas reikšmes, nebent kontekstas reikalautų kitaip:
 
Artimieji giminaičiai:
Nario ar Garbės nario sutuoktinis ir vaikai iki 21 metų amžiaus.
Bendrovė:
Klubą valdanti UAB „Golf development“, įmonės kodas 3001 18852, buveinė registruota adresu Jogailos g. 4, Vilnius.
Direktorius:
Už Klubo valdymą ir priežiūrą tiesiogiai atsakingas Bendrovės direktorius, veikiantis pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus, Bendrovės įstatus, šias Taisykles ir kitus vidinius Klubo aktus.
Garbės narys:
Kaip apibrėžta šių Taisyklių 8 dalyje.
„Green Fee“:
Valdybos nustatytas mokestis (už valandą), mokamas už naudojimąsi Klubo aikštynu.
Klubas:
26 km nuo Vilniaus, šalia Europos geografinio centro, Girijos kaime, Vilniaus raj., įsikūręs Klubas, turintis 18 įrengtų duobučių bei užimantis 83 ha teritoriją, kurį valdo ir administruoja Bendrovė.
„Handicap“:
Pasaulinė golfo žaidėjų sistema, skirta jų įgūdžiams ir gabumams nustatyti.
Individualioji narystė:
Kaip apibrėžta šių Taisyklių 6.5-6.6 punktuose.
Jaunimas:
Kaip apibrėžta šių Taisyklių 9.7 punkte.
Korporacinė narystė:
Kaip apibrėžta šių Taisyklių 6.7-6.9 punktuose.
Lankytojai:
Kaip apibrėžta šių Taisyklių 11 dalyje.
Leidimas žaisti:
Vienkartinis Personalo išduodamas leidimas žaisti golfą Klubo aikštyne leidime nurodytu laiku ir sąlygomis. 
Metinis mokestis:
Šių Taisyklių 12.3 punkte nustatyta tvarka Nario Klubui mokamas metinis mokestis.
Nario kortelė:
Šių Taisyklių nustatyta tvarka Klubo Nariui išduodama kortelė, suteikianti teisę naudotis Klubo teikiamomis paslaugomis, įskaitant patekimą ir buvimą Europos centro golfo klubo pastatuose, golfo žaidimą ir kitas paslaugas.
Narių susirinkimas:
Eilinis arba neeilinis visuotinis Klubo Narių susirinkimas, turintis šių Taisyklių 4.4 punkte nurodytą kompetenciją.
Narys:
Asmuo, šių Taisyklių nustatyta tvarka Narystės sutarties pagrindu įsigijęs Narystę. 
Narystė:
Narystės sutarties ir nustatytų mokesčių sumokėjimo pagrindu įgyta asmens teisė žaisti Klube ir naudotis kitomis Klubo teikiamomis paslaugomis. Narystė apima Individualiąją narystę ir Korporacinę narystę.
Narystės sutartis:
Šių Taisyklių nustatyta tvarka kiekvieno Nario pasirašoma sutartis.
Patarnaujantysis žaidėjas:
Kaip apibrėžta šių Taisyklių 10 dalyje.
Personalas:
Visi Klubo darbuotojai, atsakingi už tinkamą paslaugų teikimą Klube esantiems ir žaidžiantiems asmenims.
Piko valandos:
Klubo darbo valandos, kuomet žaidžiančių ir (arba) norinčių žaisti golfo aikštyne yra daugiau, nei leistina pagal Klubo taikomus standartus.
Stojamasis mokestis:
Šių Taisyklių 12.2 punkte nustatyta tvarka Nario Klubui mokamas stojamasis mokestis.
Svečias:
Kaip apibrėžta šių Taisyklių 9.1-9.6 punktuose.
Valdyba:
Bendrovės valdyba, veikianti pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus, Bendrovės įstatus, šias Taisykles ir kitus vidinius Klubo aktus.
 
3.KLUBE TEIKIAMOS PASLAUGOS
3.1.Klubo teikiamomis paslaugomis šių Taisyklių nustatyta tvarka gali naudotis Klubo Nariai, Garbės nariai, Svečiai, Jaunimas, Patarnaujantieji žaidėjai ir Lankytojai.
3.2.Klubo nariai, Garbės nariai, Svečiai, Jaunimas, Patarnaujantieji žaidėjai ir Lankytojai turi teisę naudotis 18 duobučių golfo lauku, treniruočių zona ir Klubo pastatu, kuriame įrengti vyrų ir moterų persirengimo kambariai, golfo reikmenų parduotuvė, restoranas ir poilsio zona.
3.3.Klubo teritorijoje esantis nekilnojamasis turtas (žemė, Klubo statiniai ir kt.) bei kilnojamasis turtas (įranga, technika ir kt.) yra Bendrovės nuosavybė. 
3.4.Visų paslaugų teikimą Klube organizuoja Bendrovė, išskyrus tuos atvejus, kai Bendrovė yra sudariusi sutartis dėl kai kurių paslaugų teikimo su trečiaisiais asmenimis. Tuo atveju, kai Klube paslaugas teikia trečiasis asmuo pagal sutartį su Bendrove, prieš Klubo Narius, Garbės narius, Svečius, Jaunimą, Patarnaujančiuosius žaidėjus, Lankytojus ir kitus asmenis atsako paslaugas teikiantis asmuo. 
 
4.KLUBO VALDYMAS
Klubas yra struktūrinis Bendrovės padalinys. Visus su Klubu susijusius strateginius klausimus svarsto Klubo Narių susirinkimas, kuris yra patariamasis Direktoriaus ir Valdybos organas. Svarbiausius su Klubu susijusius klausimus svarsto ir sprendžia Valdyba. Klubui betarpiškai vadovauja Klubo Direktorius. 
 
Bendrovės valdymas:
4.1.Bendrovės organai yra visuotinis akcininkų susirinkimas, Valdyba ir Direktorius. Bendrovės organai turi Bendrovės įstatuose numatytą kompetenciją ir funkcijas. Bendrovės organų susirinkimų šaukimo, kvorumo ir sprendimų priėmimo klausimus reglamentuoja Bendrovės įstatai ir Lietuvos Respublikos teisės aktai.
4.2.Papildomai, Bendrovės valdymo organai sprendžia su Klubo valdymu ir veikla susijusius klausimus, kaip tai nurodyta žemiau šioje dalyje.
Klubo valdymas:
4.3.Klubas yra struktūrinis Bendrovės padalinys, kurį valdo Klubo Narių susirinkimas, Valdyba ir Direktorius.
Klubo Narių susirinkimas:
4.4.Klubo Narių susirinkimas yra aukščiausias Klubo organas, kuris sprendžia jo kompetencijai priskirtus klausimus, teikia rekomendacijas Klubo Direktoriui ir Valdybai visais su Klubo veikla susijusiais aktualiais klausimais. Narių susirinkimas atlieka punktuose 4.4.1. – 4.4.7. nurodytas funkcijas:
4.4.1.tvirtina Narių susirinkimo reglamentą;
4.4.2.renka Narių susirinkimo pirmininką ir sekretorių;
4.4.3.svarsto ir teikia rekomendacijas Valdybai dėl Stojamojo mokesčio bei Metinio mokesčio dydžio;
4.4.4.atsižvelgdami į poreikius, teikia rekomendacijas Klubo Direktoriui dėl naujų Klubo Personalo pareigybių įvedimo ar esamų pareigybių skaičiaus papildymo;
4.4.5.teikia rekomendacijas Klubo Direktoriui dėl Klubo teikiamų paslaugų papildymo ir (arba) kokybės gerinimo;
4.4.6.esant būtinumui, steigia įvarius Klubo komitetus;
4.4.7.teikia Valdybai ir Direktoriui kitas rekomendacijas, susijusias su Klubo veikla.
4.5.Narių susirinkime turi teisę dalyvauti visi Nariai ir Garbės nariai. Balsuoti Narių susirinkime gali tik tie Nariai, kurie yra pilnai sumokėję Stojamąjį mokestį ir Metinį mokestį. Narių susirinkime neturi teisės balsuoti Garbės nariai. Dalyvauti Narių susirinkime su patariamojo balso teise gali Direktorius ir Valdybos nariai. Narių susirinkime dalyvaujantys Nariai registruojami Narių sąraše. 
4.6.Rengiami eiliniai ir neeiliniai Narių susirinkimai. Eilinis Narių susirinkimas šaukiamas per du mėnesius nuo kalendorinių metų pabaigos. Eilinis Narių susirinkimas vyksta Klubo patalpose nustatyto mėnesio paskutinį šeštadienį. Eilinį Narių susirinkimą šaukia Klubo Direktorius.
4.7.Neeilinio Narių susirinkimo sušaukimo iniciatyvos teisę turi Klubo Direktorius. Narių susirinkimas turi būti sušauktas ne vėliau kaip per 40 dienų nuo iniciatyvos iškėlimo dienos. Narių susirinkimo sušaukimo iniciatoriai pateikia Klubo Direktoriui siūlomą Narių susirinkimo darbotvarkę. Narių susirinkimo darbotvarkė gali būti pildoma Narių susirinkimo metu kiekvieno Nario siūlymu, jeigu tam pritaria ne mažiau kaip 1/3 Narių susirinkime dalyvaujančių Narių.
4.8.Apie šaukiamą eilinį ar neeilinį Narių susirinkimą klubo Direktorius informuoja kiekvieną Narį ir Garbės narį raštu, faksu, elektroniniu paštu ar telefonu prieš 30 dienų iki Narių susirinkimo dienos, nurodydamas Narių susirinkimo sušaukimo dieną ir laiką, vietą bei siūlomą darbotvarkę. 
4.9.Kiekvienas Narių susirinkimas renka Narių susirinkimo pirmininką ir sekretorių. Narių susirinkimui vadovauja Narių susirinkimo pirmininkas. Narių susirinkimai protokoluojami. Už protokolo surašymą atsakingas Narių susirinkimo sekretorius. 
4.10.Narių susirinkimas svarsto ir priima klausimus paprasta balsų dauguma, išskyrus tuos atvejus, kai Narių susirinkimas nusprendžia kitaip.
4.11.Narių susirinkimo šaukimo, vedimo, balsavimo tvarką ir kitus klausimus nustato Narių susirinkimo reglamentas, kurį priima ir tvirtina Narių susirinkimas.
Klubo Valdyba:
4.12.Klubo Valdyba priima sprendimus dėl žemiau nurodytų su klubo veikla susijusių klausimų:
4.12.1.nustato reikalavimus, kuriuos turi atitikti asmenys, norintys tapti Klubo Nariais;
4.12.2.suteikia Garbės nario vardą ir statusą;
4.12.3.atsižvelgdama į Klubo Narių Susirinkimo nuomonę, nustato bei keičia Stojamojo mokesčio dydį;
4.12.4.atsižvelgdama į Klubo Narių susirinkimo nuomonę, kasmet iki sausio 31 d. nustato Metinio mokesčio dydį;
4.12.5.nustato „Green Fee“ mokesčio dydžius;
4.12.6.tvirtina šias Taisykles, Etikos taisykles, Golfo žaidimo taisykles, taip pat Narystės sutarties formą ir kitus vidinius Klubo aktus;
4.12.7.sprendžia kitus šių Taisyklių ar kitų Klubo vidinių aktų jos kompetencijai priskirtus klausimus.
Klubo Direktorius:
4.13.Klubo Direktorius vadovauja Klubui ir sprendžia žemiau nurodytus su Klubo veikla susijusius klausimus:
4.13.1.prižiūri ir yra atsakingas už tapimo Klubo Nariu procedūras;
4.13.2.Klubo vardu sudaro Narystės sutartį;
4.13.3.išduoda arba kitam Personalo darbuotojui paveda išduoti Nario korteles;
4.13.4.išduoda arba kitam Personalo darbuotojui paveda išduoti Leidimus žaisti;
4.13.5.atsižvelgdamas į Nario kandidatūrą ir objektyvias priežastis, išdėsto konkretaus Nario mokėtino Stojamojo mokesčio sumokėjimą per tam tikrą laikotarpį arba sumažina Stojamojo mokesčio dydį;
4.13.6.administruoja Stojamojo mokesčio bei Metinio mokesčio tinkamą mokėjimą ir surinkimą;
4.13.7.šaukia Narių susirinkimus;
4.13.8.užtikrina Klube teikiamų paslaugų kokybę bei tinkamą visų Klube esančių asmenų aptarnavimą;
4.13.9.bendrauja su Klube besilankančiais asmenimis;
4.13.10. Klube besilankantiems asmenims iškilusius klausimus ir problemas stengiasi spręsti greitai ir atsakingai;
4.13.11.sprendžia kitus šių Taisyklių ar kitų Klubo vidinių aktų jo kompetencijai priskirtus klausimus.
Klubo Personalas:
4.14.Kitą Personalą sudaro techniniai darbuotojai (instruktoriai, administratoriai ir kt.), aptarnaujantys Klubo veiklą. Klubo Personalo skaičių tvirtina Valdyba Direktoriaus teikimu, atsižvelgdama į Narių susirinkimo siūlymus. 
 
5.NARYSTĖS SUTEIKIMO TVARKA 
5.1.Narystės suteikimo procedūras prižiūri ir už jas atsakingas Direktorius.
5.2.Klubo Nariais gali tapti fiziniai ir juridiniai asmenys, atitinkantys Valdybos nustatytus reikalavimus.
5.3.Asmuo, norintis tapti Klubo Nariu, privalo užpildyti nustatytos formos paraišką ir pateikti ją Direktoriui. Kartu su paraiška pateikiamos dviejų registruotų Klubo Narių rekomendacijos. 
5.4.Asmuo, pateikęs paraišką tapti Klubo Nariu:
5.4.1.įsipareigoja Klubo Valdybai pritarus jo kandidatūrai, sudaryti Narystės sutartį ir sumokėti nustatyto dydžio Stojamąjį mokestį pagal paraiškoje nurodytą Narystės tipą;
5.4.2.sutinka, kad jo paraiška bus patenkinta tik tuo atveju, jei tam pritars Valdyba;
5.4.3.sutinka, kad Klubas teiks paslaugas tik tuo atveju, jeigu nustatyta tvarka bus sumokėtas Stojamasis mokestis ir Metinis mokestis;
5.4.4.patvirtina, kad yra susipažinęs ir sutinka su visomis Klube galiojančiomis taisyklėmis, įskaitant šias Taisykles, Golfo žaidimo taisykles ir Etiketo taisykles;
5.4.5.garantuoja, kad paraiškoje pateikti duomenys yra išsamūs ir teisingi.
5.5.Kandidatai į Klubo narius registruojami pagal pateiktų paraiškų eiliškumą ir įtraukiami į laukiančiųjų eilę. Kandidato pateiktą paraišką nagrinėja Valdyba ir ne vėliau kaip per 45 dienas nuo paraiškos padavimo dienos priima sprendimą dėl asmens priėmimo/nepriėmimo į Klubo Narius. 
5.6.Patenkinus paraišką, per 15 dienų asmuo privalo sudaryti Narystės sutartį ir vieną pasirašytą Narystės sutarties kopiją pateikti Klubo Direktoriui. Narystės sutartis sudaroma pagal Valdybos patvirtintą formą.
5.7.Narystė asmens įgyjama sumokėjus Stojamąjį mokestį ir Metinį mokestį už pirmuosius Narystės metus. Asmeniui sumokėjus Stojamąjį mokestį ir Metinį mokestį, išduodama Nario kortelė.
 
6.NARYSTĖS TIPAI IR SKAIČIUS
6.1.Nustatomi du Klubo Narystės tipai: Individualioji narystė (suteikiama fiziniams asmenims) ir Korporacinė narystė (suteikiama juridiniams asmenims). Valdyba gali savo nuožiūra papildyti Narysčių sąrašą kitais tipais arba kitaip keisti esamą Narysčių tipų sąrašą.
6.2.Valdyba bet kuriuo metu savo nuožiūra gali apriboti tiek Individualiųjų narysčių, tiek Korporacinių narysčių skaičių. Tuo atveju, jeigu Klubas įrengs papildomas duobutes, Individualiųjų ir (arba) Korporacinių narysčių skaičius gali būti padidintas Valdybos sprendimu.
6.3.Kiekvienas Narys turi žemiau nurodytas teises:
6.3.1.pagal Narystės tipą naudotis Klubo teikiamomis paslaugomis;
6.3.2.perleisti Narystę šių Taisyklių ir kitų Klubo dokumentų nustatyta tvarka;
6.3.3.dalyvauti Narių susirinkimuose ir balsuoti juose pagal Narystės suteikiamas teises; 
6.3.4.pateikus rašytinį pranešimą, gauti informaciją apie Klubo veiklą, tačiau tik su sąlyga, jei prašoma informacija nėra komercinė paslaptis;
6.3.5.pagal Klubo nustatytą tvarką dalyvauti Klubo organizuojamuose turnyruose, varžybose bei kituose renginiuose;
6.3.6.pagal Klubo nustatytą tvarką iš anksto rezervuoti laiką golfo aikštelėje;
6.3.7.pagal Klubo nustatytą tvarką rezervuoti Klubo restoraną savo reikmėms ir rengti jame asmenines šventes, jeigu tai netrukdo kitų Klube esančių asmenų poilsiui;
6.3.8.pagal Klubo nustatytą tvarką pasikviesti Svečių;
6.3.9.siūlyti idėjas Klubo veiklai gerinti;
6.3.10.kitas šiose Taisyklėse ir Narystės sutartyje numatytas teises.
6.4.Visi Klubo Nariai yra registruojami Narių registre, kuriame nurodomas Nario vardas, pavardė/pavadinimas; kontaktiniai duomenys (adresas, telefono, fakso numeriai ir el. pašto adresas), Narystės įgijimo/perleidimo data, Narystės tipas, Leidimo žaisti tipas.
Individualioji narystė:
6.5.Individualioji narystė suteikiama fiziniam asmeniui, jeigu jis atitinka 5.3-5.7 punktuose nurodytas sąlygas. 
6.6.Individualioji narystė suteikia visas 6.3 punkte nurodytas teises. 
Korporacinė narystė:
6.7.Korporacinė narystė suteikiama juridiniam asmeniui, jeigu jis atitinka 5.3-5.7 punktuose nurodytas sąlygas. Juridinis asmuo, įsigijęs Korporacinę narystę, privalo nurodyti pagrindinį asmenį, kuris naudosis Korporacinės narystės suteikiamos teisėmis ir privilegijomis. Šis pagrindinis asmuo turi teisę paskirti dar du asmenis, kurie už Stojamąjį mokestį (nemokant Metinio mokesčio) galės naudotis visomis Korporacinės narystės suteikiamomis teisėmis ir privilegijomis. Papildomų Korporacinės narystės asmenų paskyrimo tvarką nustato Korporacinės narystės sutartis bei kiti Klubo vidiniai aktai. 
6.8.Pagrindinis asmuo ir papildomi asmenys privalo būti Korporacinę narystę turinčio juridinio asmens valdymo ar priežiūros organų nariai, direktoriai ar kiti darbuotojai. Pagrindinis asmuo ir papildomi asmenys privalo užpildyti Klubo nustatytos formos paraišką. Pagrindinis asmuo ir papildomi asmenys gali būti keičiami kitais asmenimis, pranešant apie tai Klubo Direktoriui ir sumokant Klubo nustatytą pakeitimo mokestį. Kiekvienas naujai paskirtas asmuo turi užpildyti Klubo nustatytą paraišką. Klubas turi teisę bet kuriuo metu nustatyti papildomas taisykles, taikomas Korporacinei narystei, įskaitant kriterijus, kuriuos turi atitikti pagrindinis asmuo bei papildomi asmenys, bet jais neapsiribojant, taip pat maksimalų kartų limitą keisti pagrindinį asmenį ar papildomus asmenis kitais asmenimis.
6.9.Korporacinę narystę turintis juridinis asmuo (t.y. pagrindinis asmuo ir du papildomi asmenys) turės tokias pat teises, kaip nurodyta 6.3 punkte. 
6.10.Nariai supranta, kad iš pradžių Klubas kitiems asmenims gali siūlyti įvairias nuolaidas ir teikti paskatinimus, siekdamas populiarinti Klubo Narystę bei pritraukti kitus asmenis į Klubo veiklą. Tokių nuolaidų ir paskatinimų pobūdį, tvarką bei trukmę savo nuožiūra nustatys Klubas.
 
7.NARYSTĖS PERLEIDIMO TVARKA
7.1.Tiek Individualioji narystė, tiek ir Korporacinė narystė gali būti parduodama arba kitais būdais perleidžiama tretiesiems asmenims šių Taisyklių ir Narystės sutarties nustatyta tvarka. Narys supranta ir patvirtina, kad tuo atveju, jeigu Narystė parduodama ar perleidžiama pažeidžiant šių Taisyklių ir Narystės sutarties nustatytą tvarką, Klubas nepripažins Narystės perleidimo galiojimo ir tai Klubui neuždės jokių prievolių.
7.2.Individualioji narystė gali būti perleidžiama tik fiziniams asmenims, o Korporacinė narystė – tik juridiniams asmenims.
7.3.Norėdamas parduoti ar kitais būdais perleisti Narystę, Narys privalo iš anksto informuoti apie tai Klubą, pateikdamas pranešimą raštu. Pranešime Narys privalo nurodyti, kokio tipo Narystę ketina perleisti, taip pat nurodyti perleidimo būdą, kainą (Narystės pardavimo atveju) ir asmens, kuriam Narystę ketinama perleisti, duomenis.
7.4.Visais atvejais pirmenybės teisę įsigyti parduodamą ar kitais būdais perleidžiamą Narystę turi Klubas. Klubas gali įsigyti Narystę už Stojamojo mokesčio kainą. Klubas gali pasinaudoti pirmumo teise įsigyti Narystę per 30 dienų nuo Nario raštiško pranešimo, kad jis ketina parduoti ar kitais būdais perleisti Narystę, gavimo dienos.
7.5.Tuo atveju, jeigu Klubas atsisako pirmumo teisės įsigyti Narystę arba neatsako Nariui per 45 dienas nuo Nario raštiško pranešimo, kad jis ketina parduoti ar kitais būdais perleisti Narystę, gavimo dienos, Narys turi teisę parduoti ar kitais būdais perleisti Narystę kitam asmeniui, jeigu išpildo 7.3.1-7.3.3. punktuose nurodytas sąlygas:
7.3.1.kandidatas užpildo paraišką ir pateikia joje teisingus ir išsamius duomenis; 
7.3.2.Narystės perleidimui neprieštarauja Klubo Valdyba; 
7.3.3.prieš Narystės perleidimą kandidatas įsipareigos sumokėti Stojamąjį mokestį ir kasmet mokėti Metinį mokestį, taip pat laikytis visų Klube galiojančių taisyklių, įskaitant šias Taisykles, Golfo žaidimo taisykles, Etiketo taisykles ir kitus vidinius aktus.
7.6.Nario mirties atveju Individualioji narystė paveldima Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Paveldėtojas, norėdamas naudotis Klubo teikiamomis Individualiosios narystės paslaugomis, privalo apie tai informuoti Klubo Valdybą ir gauti jos sutikimą. 
7.7.Nario likvidavimo atveju Korporacinė narystė kitiems asmenims nepereina.
 
8.GARBĖS NARIAI
8.1.Klubo Garbės nario statusas suteikiamas Klubo Valdybos sprendimu Lietuvos ir (arba) užsienio piliečiams, turintiems ypatingų nuopelnų golfo žaidimo srityje ar kitu būdu nusipelniusiems Lietuvai ir pasauliui.
8.2.Garbės nariui išduodamas sertifikatas, liudijantis Garbės nario vardo suteikimą. 
8.3.Garbės nariai turi tas pačias teises kaip ir Nariai, tačiau jie: a) negali balsuoti Narių susirinkimuose; b) neturi teisės perleisti Narystės kitiems asmenims; c) neturi pareigos mokėti Stojamojo mokesčio ar Metinio mokesčio. Garbės nariai turi teisę gauti informaciją apie Klubo organizuojamus renginius Nariams, teikti pasiūlymus dėl Klubo veiklos gerinimo ir plėtojimo. 
 
9.SVEČIAI IR JAUNIMAS
9.1.Kiekvienas Klubo Narys ir Garbės narys turi teisę ne dažniau kaip vieną kartą per kalendorinį ketvirtį pasikviesti į Klubą ne daugiau kaip tris Svečius. Svečiais gali būti Nario Artimieji giminaičiai ar kiti asmenys. Svečiai (išskyrus Artimuosius giminaičius) negali būti jaunesni kaip 18 metų. 
9.2.Tas pats asmuo negali žaisti Klube Svečio teisėmis daugiau nei tris kartus per kalendorinius metus, išskyrus tuos atvejus, kai Svečias yra Nario Artimasis giminaitis arba jeigu toks asmuo yra pakviestas dalyvauti privačiuose ar įmonių turnyruose. 
9.3.Kiekvieną kartą apie Svečių apsilankymą Klube Narys privalo pranešti Personalui, nurodydamas reikalaujamus Svečių asmens duomenis. Visą Klube praleistą laiką Svečius privalo lydėti Narys arba Personalo darbuotojas.
9.4.Svečius taip pat gali pasikviesti Direktoriaus įgaliotas atstovas, norėdamas padidinti Klubo prestižą arba pritraukti naujų narių į Klubą.
9.5.Svečiai turi teisę, susimokėję nustatyto dydžio „Green Fee“ mokestį, žaisti golfą Klubo aikštyne ir naudotis kitomis Klubo paslaugomis. 
9.6.Kiekvienam Svečiui išduodamas leidimas, kuriame nurodytas laikas, kurį Svečias gali praleisti Klubo aikštyne. Tuo atveju, jeigu Svečias apmokėjo ne visas jam suteiktas Klubo paslaugas, už Svečią visiškai atsako ir likusią sumą privalo sumokėti Narys. Narys taip pat atsako už žalą, kurią Klubui ar jame esantiems asmenims sukėlė Svečias. 
9.7.Jaunimu laikomi Nario vaikas (-ai) iki 21 metų amžiaus. Jaunimas Klube gali būti ir žaisti golfo aikštyne tik kartu su savo tėvais. Kiekvieną kartą apie Jaunimo apsilankymą Klube Narys privalo pranešti Personalui, nurodydamas reikalaujamus Jaunimo asmens duomenis. Visą Klube praleistą laiką Jaunimą privalo lydėti Narys arba kitas Personalo darbuotojas. Jaunimas turi teisę, susimokėjęs nustatyto dydžio „Green Fee“ mokestį, žaisti golfą Klubo aikštyne ir naudotis kitomis Klubo paslaugomis. 
9.8.Svečiams ir Jaunimui, nesilaikantiems šių Taisyklių, Klubo Personalas gali atsisakyti teikti paslaugas.
 
10.PATARNAUJANTIEJI ŽAIDĖJAI
10.1.Patarnaujantieji žaidėjai mokosi žaisti pagal pasirengimo programą kaip patarnaujantieji žaidėjai. Patarnaujančiųjų žaidėjų mokymo ir registravimo tvarką nustato Klubas.
10.2.Patarnaujantieji žaidėjai padeda Nariams, Garbės nariams ir kitiems Klube žaidžiantiems asmenims, t.y. surenka lazdas, nuneša krepšius prie kitos duobutės, sutvarko aikštę ir atlieka kitus patarnavimo darbus.
10.3.Patarnaujantieji žaidėjai gali žaisti Klubo aikštyne Direktoriaus nustatytu metu ir pagal nustatytą tvarką.
 
11.LANKYTOJAI
11.1.Lankytojai gali patekti į Klubą ir žaisti Klubo aikštyne tik tuo atveju, jeigu tuo metu aikštynu nesinaudoja Nariai, Garbės nariai, Svečiai, Jaunimas arba Patarnaujantieji žaidėjai arba jeigu jie išnaudoja ne visą Klubo darbo laiką. Už apsilankymą ir žaidimą Klube Lankytojai privalo mokėti nustatyto dydžio „Green Fee“ mokestį. 
11.2.Visi Klube apsilankantys asmenys yra įrašomi į Lankytojų knygą, kurioje nurodoma Lankytojo vardas, pavardė, adresas, kontaktiniai duomenys ir laikas, už kurį sumokėta. Ši informacija taip pat įvedama į kompiuterinį Klubo tvarkomą registrą. 
11.3.Lankytojams, nesilaikantiems šių Taisyklių, Klubo Personalas gali atsisakyti teikti paslaugas.
 
12.KLUBUI MOKAMI MOKESČIAI
12.1.Klubui mokamų mokesčių pobūdį ir dydį savo sprendimu nustato Klubo Valdyba.
12.2.Nario mokamo Stojamojo mokesčio dydį nustato Valdyba savo sprendimu. Stojamąjį mokestį privalo sumokėti per 30 dienų nuo Narystės sutarties sudarymo dienos. Klubo Direktorius, atsižvelgdamas į Nario kandidatūrą ir objektyvias priežastis, gali išskirstyti Nario Stojamojo mokesčio sumokėjimą dalimis iki tam tikro termino arba sumažinti Stojamojo mokesčio dydį.
12.3.Metinio mokesčio dydis nustatomas Valdybos sprendimu, atsižvelgiant į Narių susirinkimo rekomendacijas. Metinio mokesčio dydis nustatomas iki einamųjų metų sausio 31 dienos. Metinį mokestį privaloma sumokėti per 30 dienų nuo jo paskelbimo Klubo skelbimų lentoje ir (arba) Klubo interneto svetainėje www.golfclub.lt dienos. 
12.4.Už metus, per kuriuos Narys sudarė Narystės sutartį, Narys moka Metinį mokestį proporcingai mėnesių, kuriuos yra sudaręs Narystės Sutartį, skaičiui.
 
13.LEIDIMŲ ŽAISTI IŠDAVIMAS
13.1.Kiekvieną kartą prieš pradėdamas žaidimą Klubo golfo aikštelėje, kiekvienas asmuo (ir Narys, ir Garbės narys) turi užsiregistruoti Klube ir gauti Leidimą žaisti. 
13.2.Leidimai žaisti gali būti kelių tipų: 
13.2.1.Be apribojimų. Šis Leidimas žaisti išduodamas Garbės nariams ir Nariams, kurių kvalifikaciją ir žaidimo patirtį patvirtina jų narystė kitame klube (tokiu atveju žaidėjas turi pateikti „Handicap“ patvirtinimą) arba žaidėjo sugebėjimai žaisti golfą (kurį įvertina ir dėl kurio nusprendžia Personalas). Šis Leidimas žaisti suteikia teisę žaidėjui žaisti golfą Klube bet kada Klubo darbo metu.
13.2.2.Su tam tikrais apribojimais. Šis Leidimas žaisti išduodamas Nariui, neturinčiam pakankamai patirties žaisti golfą. Šio tipo Leidimas žaisti suteikia teisę žaidėjui žaisti golfą ne piko valandomis. 
13.2.3.Svečių. Šis Leidimas žaisti išduodamas Klubo Svečiams ir Lankytojams. Leidimas žaisti nesuteikia teisės žaisti piko valandomis, išskyrus tuos atvejus, kai Personalas nusprendžia kitaip.
13.2.4.Jaunimo. Šis Leidimas žaisti išduodamas Klubo Jaunimui ir Patarnaujantiesiems žaidėjams. Šis Leidimas žaisti nesuteikia teisės žaisti piko valandomis.
13.2.5.Kiti leidimai. Juos Personalui ar kitiems asmenims išduoda Klubo Direktorius.
13.3.Leidimo žaisti tipą nustato Klubo Personalas, žaidėjui pirmą kartą atvykus žaisti į Klubo aikštyną. Leidimo žaisti tipas gali būti keičiamas pasikeitus aplinkybėms, susijusioms su žaidėju.
13.4.Visi asmenys, norintys gauti Leidimą žaisti pirmą kartą, turi išklausyti instruktažą, kurį rengia Klubo Personalas.
13.5.Leidime žaisti nurodomas konkretaus Leidimo žaisti išdavimo laikas ir maksimalus laikas, kurį žaidėjas gali praleisti golfo aikštyne (jei taikoma).
13.6.Klubo Nariai, Garbės nariai, Svečiai, Jaunimas, Patarnaujantieji žaidėjai ir Lankytojai turi būti susipažinę su visomis Klube taikomomis taisyklėmis ir kitais vidiniais aktais. Leidimas žaisti išduodamas tik po to, kai asmuo savo parašu patvirtina, kad jis yra susipažinęs ir sutinka su visomis Klubo taisyklėmis ir kitais vidiniais aktais.
 
14.VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS
14.1.Visi Klube besilankantys asmenys aikštyne privalo avėti specialius golfo batelius arba batus lygiais padais. Moterys golfo aikštelėje privalo dėvėti kelnes, ilgus šortus arba golfo sijoną ir švarkelį ilgomis arba trumpomis rankovėmis. Vyrai golfo aikštyne privalo dėvėti kelnes arba šortus iki kelių, marškinėlius su apykaklėmis ir rankovėmis (gali būti trumpos) bei švarkelius. Žaidėjams privaloma mūvėti plonas odines pirštines ir būti su kepuraite su snapeliu ar be jo.
14.2.Klube draudžiama dėvėti trumpus šortus, džinsinius drabužius, maudymosi kostiumus, marškinėlius be apykaklių ir panašią laisvalaikio aprangą. Klubo Personalas turi teisę neįleisti į golfo aikštyną ar pratybų aikšteles asmenų, kurių apranga ir (arba) avalynė neatitinka šiose Taisyklėse nustatytų reikalavimų.
14.3.Klube besilankantys asmenys turi pagarbiai elgtis vieni su kitais. Jeigu Klube besilankantis asmuo mano, kad Personalo darbuotojas elgiasi netinkamai, jis gali apie tai informuoti Klubo Direktorių. Jeigu Klube besilankančio asmens elgesys neatitinka šių Taisyklių reikalavimų, tokiam asmeniui gali būti atsisakyta suteikti paslaugas ir pareikalauta išeiti iš Klubo teritorijos.
14.4.Nariai ir Garbės nariai Klubo aikštyne turi pirmenybės teisę žaisti golfą prieš kitus asmenis (Svečius, Lankytojus, Jaunimą ir kt.).
14.5.Mokytis žaisti golfą ir praktikuotis galima tik specialiai tam skirtose Klubo aikštyno vietose (treniruočių aikštelėse). Treniruočių ir pamokų laiką būtina iš anksto suderinti su Personalu.
14.6.Klubo žaidėjai privalo sutvarkyti žaidimo metu sugadintą veją, išlyginti kamuoliukų paliktas žymes ir išlyginti smėlio kliūtis. Vykdyti šiuos reikalavimus būtina, kad golfo aikštynas išliktų tinkamos būklės. Žaidėjo pareiga yra maksimaliai sutvarkyti ir palikti po savęs tokią teritoriją, kokią jis rado prieš žaidimo pradžią. Jei to nepavyksta padaryti, golfo žaidėjas privalo kreiptis pagalbos į Personalą.
14.7.Personalas turi teisę laikinai uždaryti golfo aikštelę, jeigu būtina nedelsiant pašalinti kliūtis, sutvarkyti žaidimo metu apgadintą veją ar atlikti kitus neatidėliotinus tvarkymo darbus.
14.8.Be rašytinio Direktoriaus leidimo draudžiama Klube ar aikštyne skelbti, platinti komercinius ar reklaminius skelbimus, vykdyti politinę agitaciją ir pan. Tiek Klubo patalpose, tiek ir aikštyne draudžiama statyti skelbimų stovus ar tvirtinti reklamas.
14.9.Klubo aikštyne negalima rengti privačių ir įmonės (korporacinių) turnyrų išeiginėmis ir valstybinių švenčių dienomis, išskyrus tuos atvejus, kai tam iš anksto pritaria Direktorius.
14.10.Specialiųjų renginių, skirtų dalyvauti ne visiems Klube besilankantiems asmenims (pvz., turnyrai rėmėjų įsteigtiems prizams laimėti, įmonių turnyrai, golfo turai), organizavimui ir vedimui turi pritarti Klubo Direktorius. Šie renginiai gali būti planuojami tik ne piko valandomis.
14.11.Asmenims (išskyrus Klubo apsaugos darbuotojus) griežtai draudžiama į Klubą ir golfo aikštyną neštis šaunamuosius ar kitus ginklus, gėrimus stiklinėse tarose, vartoti alkoholį, atsivesti gyvūnų ir kt.
14.12.Klubas nustato alkoholio ir tabako gaminių pardavimo kainas. Kiekvienas Narys, Garbės narys ir Lankytojas turi apmokėti už savo (ir savo Artimųjų giminaičių bei Svečių) pirktus alkoholinius ir tabako gaminius, prieš išeidamas iš Klubo patalpų tą pačią dieną, kai minėtos prekės buvo įsigytos.
14.13.Asmuo, apgadinęs Klubui priklausantį turtą, privalo atlyginti padarytą žalą, nebent Klubo Direktorius nuspręstų kitaip.
14.14.Klubas neatsako už jokių daiktų, atsineštų į Klubo patalpas, dingimą ir (arba) sugadinimą.
 
15.KITOS taisyklės
15.1.Etiketo taisykles, Golfo žaidimo taisykles ir kitus vidinius Klubo teisės aktus tvirtina ir skelbia Valdyba.
15.2.Valdybos patvirtintos Etiketo taisyklės, Golfo žaidimo taisyklės ir kiti Klubo reikalavimai yra privalomi visiems Klube esantiems asmenims.
 
16.ATSAKOMYBĖ
16.1.Už Metinio mokesčio ar kitų įmokų nemokėjimą laiku arba už kitą grubų šių Taisyklių, Etiketo taisyklių, Golfo žaidimo taisyklių ar kitų reikalavimų pažeidimą Valdyba turi teisę nutraukti Narystės sutartį ir taip pašalinti Narį iš Klubo. Tokiu atveju nuo Valdybos sprendimo priėmimo dienos Narys netenka visų savo teisių, o Nariui nėra grąžinamas jo sumokėtas Stojamasis mokestis ir (arba) Metinis (-iai) mokestis (-čiai). 
16.2.Etiketo taisyklės ir Golfo žaidimo taisyklės gali numatyti papildomus atvejus, kada už šių Taisyklių, Etiketo taisyklių, Golfo žaidimo taisyklių ar kitų vidinių Klubo reikalavimų pažeidimą Nariui, Garbės nariui, Svečiui, Jaunimui, Patarnaujančiajam žaidėjui ar Lankytojui gali būti reiškiamas įspėjimas arba pritaikomos piniginės ar kitos sankcijos.
16.3.Visus klausimus dėl Klube žaidžiančių ar jo teritorijoje besilankančių asmenų atsakomybės sprendžia Direktorius.
 
17.BAIGIAMOSIOS nuostatos
17.1.Taisyklės įsigalioja, kai jas patvirtina Klubo Valdyba ir paskelbia Klubo skelbimų lentoje ir (arba) Klubo interneto svetainėje adresu www.golfclub.lt.
17.2.Bendrovė pasilieka teisę bet kada keisti šias Taisykles. Šias Taisykles keičia Klubo Valdyba. 
17.3.Pastabas ir pasiūlymus dėl šių Taisyklių pakeitimų ar papildymų Klubo Direktoriui arba kitam Personalui gali pateikti visi Klubo Nariai, ir kiti Klube besilankantys asmenys.