Europos centro golfo klubas
2017
2016
2018

Vilnius Club Cup 2017