Europos centro golfo klubas
2017
2016

Vilnius Club Cup 2017